NÕUDED RUUMIOBJEKTIDE JA TÄRKANDMETE IMPORDIKS

Sisukorra lehele

 

Ruumiobjekte kirjeldatakse ruumkuju ja tärkkirjena. Andmed saab toimingu andmetesse lisada käsitsi või importida vastavalt ettevalmistatud importfailidest, mis tuleb eelnevalt toimingu dokumentide lehele lisada.

Ruumikujude importimiseks on võimalus kasutada dgn ja gml vormingut, dgn andmete importimiseks tuleb tärkkirjed lisada xls vormingus esitatava faili koosseisus või vastava tärkredaktori kaudu toimingu maa-ala lehelt. Gml vormingu kasutamisel sisalduvad tärk ja ruumikuju andmed samas importfailis. Mõlemal juhul on ruumi ja tärkandmete omavaheliseks sidujaks objekti identifikaator (OID). Dgn ja gml vormingus esitatavatele andmetele on omad nõuded.

xls vormingus esitatavate ruumi ja tärkandmete ettevalmistamiseks allalaetavad vormid:

EM_andmete impordiks

YP_andmete impordiks

DP_andmete impordiks

"EM_andmed.xls" ja "YP_andmed.xls" koosseis:

Tööleht / Veerg

Nõutav

Kirjeldus ja nõuded

Objekt

 

Ehitusmääruse või üldplaneeringuga seotud ruumiobjektid, mille andmed esitatakse registrisse.

OID

jah

Objekti identifikaator

Kood

jah

Objekti nähtuse/liigi kood planeeringuregistri ruumiobjektide liigituse alusel

Nimetus

ei

Olemasolul kohustuslikult objekti ametlik nimetus, mis peab objekti üheseks identifitseerimiseks SAMANE olema. Nimetus on nõutav järgmiste objektide korral:

* Miljööväärtuslik hoonestusala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Ehituspiirkond – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Kaitseala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Kitsenduse ala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Korruse ehitusjoon – määratleb mitmenda korruse joonega on tegemist (nt "3. korruse ehitusjoon").

 

"DP_andmed.xls" koosseis:

Tööleht / Veerg

Nõutav

Kirjeldus ja nõuded

Krunt

 

Detailplaneeringu kruntide ehitusõiguse andmed.

Jrk

ei

Kruntide sorteerimiseks kasutatav järjekorra number.

Pos. nr

jah

Krundi positsiooni number

Kruntide positsioonide numbrid peavad olema detailplaneeringu ulatuses unikaalsed ja samased kogu dokumentatsiooni ulatuses. Kruntide positsiooni numbrid peavad olema järjestikused täisarvud, kusjuures ajutiste kruntide positsiooni numbritele tuleb lisada tähtlisandid ka siis, kui vastavat põhikrunti ei ole. Ajutise krundi tähtlisandid on a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y ja z.

Ajutine

ei

Ajutise krundi tunnusena sisestatakse täht "A".

Hoonete alune pind

jah

Krundi maapealsete ja maa-aluste hoonete aluste pindade pindala kokku täisarvuna ruutmeetrites. Puudumisel sisestatakse "0".

sh maapealne

jah

Krundi maapealsete hoonete aluste pindade pindala täisarvuna ruutmeetrites. Puudumisel sisestatakse "0".

Suletud brutopind

jah

Krundi hoonete maapealsete ja maa-aluste suletud brutopindade pindala kokku täisarvuna ruutmeetrites. Puudumisel sisestatakse "0".

sh maapealne

jah

Krundi hoonete maapealsete suletud brutopindade pindala täisarvuna ruutmeetrites. Puudumisel sisestatakse "0".

Lubatav täisehituse %

ei

Krundi maksimaalne lubatav täisehituse protsent täisarvuna. Lisatakse, kui on vaja võrrelda üldplaneeringus või ehitusmääruses antuga.

Lubatav hoonestustihedus

ei

Krundi maksimaalne lubatav hoonestustihedus. Lisatakse, kui on vaja võrrelda üldplaneeringus või ehitusmääruses antuga.

Maks. maapealsete korruste arv

jah

Hoonete suurim lubatud maapealsete korruste arv 0 või positiivse täisarvuna.

Min. maapealsete korruste arv

ei

Hoonete vähim lubatud maapealsete korruste arv positiivse täisarvuna.

Maa-aluste korruste arv

jah

Hoonete suurim lubatud maa-aluste korruste arv 0 või positiivse täisarvuna.

Maks. absoluutne kõrgus

jah

Hoonete suurim lubatud absoluutne kõrgus merepinnast meetrites üks koht peale koma.

Min. absoluutne kõrgus

ei

Hoonete vähim lubatud absoluutne kõrgus merepinnast meetrites üks koht peale koma.

Maks. hoonete 0 kõrgus

jah

Hoonete suurim lubatud absoluutne 0-kõrgus merepinnast meetrites üks koht peale koma.

Maks. hoonete arv

jah

Krundile suurim lubatud ehitatavate hoonete arv täisarvuna.

sh abihooneid

ei

Krundile ehitatavate hoonete hulka kuuluvate abihoonete arv täisarvuna.

Korterite arv

jah

Krundile ehitatavate hoonete suurim lubatud korterite arv kokku täisarvuna.

Normatiivne parkimiskohtade arv

jah

Krundi normatiivne parkimiskohtade arv täisarvuna.

Kavandatud parkimiskohtade arv

jah

Krundile kavandatavate parkimiskohtade arv.

Aadress

 

Kruntidele määratud lähiaadressid (sh kohanimed) ja aadressikirjeldused – mitme korral kantakse igaüks eraldi reale koos vastava krundi positsiooni numbri, liigi jm andmetega.

Lähiaadresside määramisel tuleb lähtuda lähiaadresside määramise korrast (linnavolikogu määrus).

Jrk

ei

Kruntide sorteerimiseks kasutatav järjekorra number.

Pos. nr

jah

Krundi positsiooni number (vt "Krunt" / "Pos. nr").

Aadressikoht

jah

Aadressikoha nimi, kohanimi või asukohakirjeldus.

Uued aadressikohad peavad eelnevalt olema registreeritud registri veebilehe abil.

Aadressinumber

ei

Aadressikoha põhise lähiaadressi korral peab kohustuslikuna olema lisatud krundi aadressinumber.

Uus

ei

Uue aadressinumbri lisamise vajadusel lisatakse tunnus "U".

Sihtotstarve

 

Kruntidele määratud katastriüksuse liigi ja detailplaneeringu liigi alusel määratud sihtotstarbed – iga liik lisatakse oma reale.

Jrk

ei

Kruntide sorteerimiseks kasutatav järjekorra number.

Pos. nr

jah

Krundi positsiooni number (vt "Krunt" / "Pos. nr").

Liik

jah

Sisestatakse järgmised tähised:

D - detailplaneeringu sihtotstarbe korral;

K - katastriüksuse sihtotstarbe korral;

E – ehitise kasutamise otsatarbe korral.

Tähis / kood

jah

Sihtotstarbe tähis või ehitise kasutamise otsatarbe kood vastavas klassifikaatoris.

Osakaal %

jah

Sihtotstarbe osakaal täisarvuna protsentides, kusjuures katastriüksuse liigi korral 5% täpsusega.

Suletud brutopind

ei

Katastriüksuse sihtotstarbe liigituse korral suletud brutopinna suurus täisarvuna ruutmeetrites.

Objekt

 

Detailplaneeringuga seotud ruumiobjektid, v.a krundid, mille andmed esitatakse registrisse.

OID

jah

Objekti identifikaator

Kood

jah

Objekti nähtuse/liigi kood planeeringuregistri ruumiobjektide liigituse alusel

Nimetus

ei

Olemasolul kohustuslikult objekti ametlik nimetus, mis peab objekti üheseks identifitseerimiseks SAMANE olema. Nimetus on nõutav järgmiste objektide korral:

* Miljööväärtuslik hoonestusala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Ehituspiirkond – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Kaitseala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Kitsenduse ala – täpne ametlik nimi, kasutatakse süsteemis identifitseerimiseks;

* Korruse ehitusjoon – määratleb mitmenda korruse joonega on tegemist (nt 3. korruse ehitusjoon);

* Servituudi ala – nimetuse kaudu määratletakse servituse liik.

Krundi tingimused

 

Krundi olemasolevate või tulevikus vajatavate lisatingimuste kirjeldused.

Jrk

ei

Kruntide sorteerimiseks kasutatav järjekorra number.

Pos. nr

jah

Krundi positsiooni number (vt "Krunt" / "Pos. nr").

Liik

jah

Krundi lisatingimuse liik tähistatuna järgmiselt:

A - arhitektuurne nõue;

T – tehniline piirang/nõue (sh tulepüsivusklass(id) kirjeldusena;

K - olemasolev seadusejärgne kitsendus;

Kv - seadusejärgse kitsenduse vajadus;

P - muu olemasolev piirang;

Pv - muu piirangu vajadus;

S - olemasolev servituut;

Sv - servituudi vajadus.

OID

ei

Objekti identifikaator – vt "Objekt" / "OID", kui lisatingimus on seotud objektiga (nt ehituspiirkond).

Kirjeldus

jah

Lisatingimuse tekstiline kirjeldus.