MAA-ALA LEHEKÜLG - RUUMIOBJEKTIDE LISAMINE

Sisukorra lehele

 

Maa-ala lehel esitatavad ruumiobjektide tärkandmed saab toimingu andmetesse lisada käsitsi või importida vastavalt ettevalmistatud importfailidest mis peavad vastama kindlatele vormistusreeglitele.

Andmete impordi saab käivitada kui eelnevalt on lisatud vastavad menetluse liigist tulenevad failid toimingu dokumentide leheküljele.

Ruumi- ja tärkandmete esitusviisid

Ruumi- ja tärkandmeid saab esitada kolmel viisil:

§  tärkandmed läbi veebiliidese ja ruumiandmed .dgn vormingus impordituna;

§  ruumiandmed .dgn vormingus ja tärkandmed .xls vormingus impordituna;

§  ruumi- ja tärkandmed .gml vormingus impordituna.

Objekti tärkkirje lisamisel on oluline teada lisatava ruumiobjekti identifikaatorit nii uute objektide lisamisel toimingusse kui ka teistest menetlustest pärinevate ruumiobjektide lisamiseks antud toimingusse.

Ruumiobjektide kohta täiendava tärkinfo saab lisada või seda redigeerida peale vastava ruumiobjekti kirje lisamist ruumiobjektide tabelis vastaval real olevale lingile „Tärk” vajutusel avaneva(te) sisestusvormide kaudu. Ruumiobjekti põhiandmeid saab redigeerida OID veerus olevale lingile klõpsates.

Ruumiobjektidele, millel on tabelisse kuvatud link „genereeri” saab ruumikuju süsteemselt:

§  Detailplaneeringu ja projekteerimistingimuste ruumikuju saab genereerida toiminguga seotud maa-ala andmete alusel:

§  Kontaktvööndi ja ajutise ehituskeelu ala ruumikuju genereeritakse vastava planeeringuala alusel. Kontaktvöönd genereeritakse ristkülikuna ning genereerimisel arvestatakse planeeringuala ulatusele lisaks puhvertsoon 200 m ulatuses.

§  Üld- ja teemaplaneeringu ning ehitusmääruse korral genereeritakse planeeringu ala menetluse linnaosa alusel.

Ruumiobjekte saab muutmiseks redaktorisse võtta kui nad on käsitletava toimingu ruumiobjektide loetellu kaasatud ning muudetavad st tabelis on link „Muuda kuju”.

Toimingusse kaasatud ruumiobjektid saab vajadusel toimingu või menetluse andmetest eemaldada (loobuda nende muutmisest) vajutades tabelis vastava ruumiobjekti real olevale lingile „Eemalda toimingust” või „Eemalda menetlusest”.