DOKUMENDI LISAMINE

Sisukorra lehele

 

Dokumendi lisamine võib olla alustatud toimingu lehe Dokumentide leheküljelt nupule Lisa dokument vajutusega või lehekülje Ülesanne kirjete loetelust veerus dokument kuvatava lingi abil avatud vormilt. Kui toimingu andmetesse lisatud dokument eeldab jätkudokumenti (tegemist liitdokumendiga) siis uue dokumendi lisamiseks tuleb vastavate andmete tabeli vastaval real vajutada nupule täiendada – jätkudokumentide liigid ei ole eraldi dokumenti lisama asudes valitavad.

Dokumendi sisestusvormile kuvatakse väljad:

§  dokumendi liik – ripploend dokumendi liigi valikuks – kuvatakse vaid käesoleva toimingu juures ettenähtud liigid;

§  dokumendi sisu – dokumendi kohta lisatud sisukirjeldus

§  dokumendi number – dokumendi numbri sisestusväli;

§  väljaandmise/koostamise kuupäev – kirjeldatava dokumendi vastav kuupäev;

§  väljaandja/ koostaja – valikunupp isiku otsingu /sisestusvormi avamiseks ning isiku valimiseks;

§  kehtiv/kehtetu – vastava daatumi sisestusväljad;

§  asukoha url – dokumendi veebilingi sisestusväli

Kuupäevade sisestamisel tuleb jälgida formaati: dd.mm.yyyy – punktid vastavalt formaadile antakse sisestusvälja automaatselt ette st vaja sisestada vaid numbrid järjestiku.

Ekraaninupud:

§  Lisa fail – failisüsteemis või andmekandjalt viidatud dokumendi lisamiseks

§  Salvesta – dokumendi kirjelduse salvestamiseks taotlus/teatise andmetesse

§  Genereeri –vastava süsteemse dokumendivormi genereerimise käivitamiseks kui vastav mall olemas (klassifikaatorist vastava dokumendi liigi juured lisatud) – nupp ei ole aktiivne kui dokumendi kirje on salvestamata.

§  Tagasi – dokumendi andmete sisestusvormilt lahkumiseks

Loetelust dokumendi liigi valiku järel sisestada väljadesse andmed.

Dokumendi väljaandja/koostaja lisamiseks vajutada nupule Leia isik vt Isiku lisamise ja otsingu juures kirjeldust eespool;
            Isiku otsingu ja valiku või uue isiku salvestamise järel suletakse isikuotsinguvorm ja kuvatakse dokumendi andmete vormile valitud isik.

Faili lisamiseks dokumendile vajutada nupule Lisa fail
            Avatakse Faili lisamise alamvorm kus faili liik vastab kirjeldatava dokumendi liigile, liigi välja järel on valikuloend liigi nimetuse korrigeerimiseks kui valitud liik muu.

Faili asukoha väli on failitee sisestamiseks- välja järel nupp Browse faili asukoha osutamiseks tavapärase failisirvimise dialoogiakna kaudu.

Ekraaninupud:
Lisa fail - viidatud faili lisamiseks ning Tagasi – faili lisamise vormilt lahkumiseks

Dokumendi andmete sisestusvormile kuvatakse lisatud faili nimetus (dokumendi liik) kui fail lisati ja link Kustuta faili eemaldamiseks dokumendi kirjeldusest. Fail on üleslaetud vastavasse süsteemsesse kataloogi – hiirega nimetuse kohale liikudes on vastav failirada näha veebilehitseja allääres (IE status bar)

Dokumendi andmete sisestuse lõpetamiseks vajutada lehekülje allääres nuppu Salvesta   Dokumendi sisestusvorm suletakse ja lisatud andmed kuvatakse toimingu dokumentide leheküljel tabelina näidates:
 liik, nr, kuupäev, koostaja, kehtiv, kehtetu aegunud ning viimases veerus linki Kustuta .

Dokumendi andmete rida tähistab tärn(*) Dokumendi andmetesse lisatud faili andmerida on varustatud eelviimases veerus lingiga Ava (sõltuvalt tööjaamast ja failitüübist on dokument võimalik ekraanile kuvada).

Kui on lisati dokument mille tingimustes märgitud, et lisada saab ainult ühe, siis järgmise dokumendina ei saa loetelust enam sama valikut sooritada